Bøker fra Byggesaken as

Våre bøker er alltid oppdaterte ved utgivelsen og vi sender kun ut siste opptrykk. Bøkene får fortløpende tilført nyheter eller at noe stoff fjernes hvis det ikke lenger er aktuelt. Våre egenproduserte bøker er i farger og med mange bilder og illustrasjoner. Det sendes ikke ut meldinger om nye opplag. Viktige nyheter kunngjøres her på siden Bilag - Oppdater.

 

Nyheter og endringer i lov- og regelverk samt nye metoder og utstyr er temaer som gir flest oppdateringer. Dette betyr at en bok som anskaffes før sommeren kan stedvis være litt ulik en bok som lanseres i august. Sidene er ellers like. Endringer i bøkene varsles ikke.

 

QR-koder er vist der det henvises til ekstern stoff som leserne må/bør se mer på.

Er du ny faglærer? Sjekk med avdelingslederen din vedr. boklister og våre bøker.

STRIPE-Anlegg.png

DEL 1- LOVER OG REGLER. GRUNN- OG FJELLARBEID.

DEL 2-VEGER, BANER OG VA-ANLEGG GRØNTANLEGG, DEKKER OG BESKRIVELSER.

Målgruppe: Bygg- og anleggslinjer på fagskoler samt grunnkurs på ingeniørhøgskoler.

Anleggsboka del 1 og 2 er sammenhengende lærebøker i
to deler for studier i anleggsrelaterte fag. Bøkene dekker fagområde anleggsteknikk ved tekniske fagskoler og ved grunnkurs på ingeniørhøgskoler.

Anleggsboka del 1 og 2 inneholder forklaringer og oppgaver som gjør leseren kjent både med fag- og arbeidsområder, samt geologiske, geotekniske og anleggstekniske problemstillinger og løsninger.

Anleggsboka del 1 og 2 bygger på Geoteknikkboka, og kan leses som selvstudium. 

Bøkene selges samlet.   Pris: Kr. 760,-

Håndbøker fra Vegvesenet og diverse litteratur ble flyttet
på nettet sommeren 2021, mens anleggsbøkene var trykket.

Nytt stoff som komme i Anleggsboka 2022 kan lastes her.
Gå til siden Bilag-Oppdater.

STRIPE-Byggesak.png

FOR ANSVARLIG SØKER

 

F.o.m. skolestart 2021/2022 er det søkerutgaven som tilbys, og som er oppdatert sommeren 2021.

Dette er en stor og fyldig lærebok, samt oppslagsverk både for studenter og ansvarlige søkere.  Hele byggebransjen i Norge har nytte av boka.


Boka behandler mange forhold for byggesaken frem til innlevert søknad om tillatelse til et byggetiltak.


Byggesaksboka er alltid oppdatert og er kanskje Norges mest tidsaktuelle og fyldigste bokverk i sitt slag.
Eksempelvis inneholder boka de nyeste byggesaks-blankettene fra DiBK og informasjon om e-byggesaken.

Gamle bøker følger gammelt lov- og regelverk som du skal styre unna slik at du unngår problemer.


Nytt lov- og regelverk i plan- og bygningsloven og SAK 10 er behandlet fyldig, mens TEK 17 er kommentert.
En slipper da å bla i flere, adskilte lover og regler for å studere byggesaken. 


Rehabilitering o.l. er også aktuelle temaer i boka.


Byggesaken er ikke bare om bygninger. Planer, veger, avkjørsler, vann- og avløp samt geoteknikk er også sentrale temaer.

Byggeprosessboka er oppfølgeren. Det som er omsøkt skal jo bygges ...


Søk på Byggesaksboka på Internett, og du vil se av alle tilslagene at bedre reklame er det ikke mulig å få ...

Pris: Kr. 760,-

                OBA!  O

NY BOK FOR SKOLEÅRET

2021/2022

 

Byggeprosessboka er etterfølgeren til Byggesaksboka.

Byggeprosessen omfatter et meget stort fagområde, og som er et av de viktigste i Norge. Boka gir en solid innføring i bygningsproduksjon, og målgruppen er bl.a. studenter som skal starte opp som formenn og byggeledere etter endte studier.

Faglærere er også innfor målgruppen, da boka er oppdatert og omfatter dagens byggeprosess, og gir tips til å gå videre med faglig stoff for en skoleklasse. Faglærere bør kontakte et lokalt byggeforetak i løpet av sommeren for å gjøre avtale om et konkret og passende byggetiltak, som da kan følges opp med befaringer og studentoppgaver.


Byggeprosessboka er oppdatert
per sommeren 2021
.

Dette er svært viktig, da det har skjedd mye innen fagområdet de to-tre siste årene, og mange av nyhetene er på plass i boka.

Spesielt innen digital byggeprosess og Lean-metodikk har det skjedd mye, og vi understreker at dette ikke er fremtiden, men dagens forhold.

Pris: Kr. 640,-

STRIPE-Geotek.png

INNFØRING I GEOTEKNISKE ARBEIDSOMRÅDER


Geoteknikkboka er en grunnleggende lærebok for studenter og aktører i bygg- og anleggsbransjen.
 

Geoteknikkboka er også en arbeidsbok. Noen av oppgavene i boka er vanligvis obligatoriske i studie-sammenheng, og skal som regel innleveres for kontroll hos en faglærer.
 

Geoteknikkboka gir faglig kunnskap og innsikt som gjør at en en selv kan vurdere om byggeforhold krever geotekniske utredninger før en kan sette i gang med å bygge.
 

En skjemasamling for manuelle beregninger er satt inn i boka til videre bruk.

Boka blir "brukt opp" pga. arbeid med oppgaver.

Det går snart ikke en uke uten at du leser om ras, skred og problemer med grunnen. Boka har teoretiske oppgaver med "jordmekanikk" og vil gi leseren forståelse for årsaken til at slike forhold opptrer.

Pris: Kr. 760,-

STRIPE-Geomatikk.png

INNFØRING I GEOMATIKK FOR BYGG OG ANLEGG

Geomatikkboka er en stor og fyldig lærebok for studenter og aktører i bygg- og anleggsbransjen.

 

Fagområde kaltes landmåling samt stikking og nivellering i eldre læreplaner på fagskolene. Etter at vi utga Geomatikkboka ble flere læreplaner oppdatert og fagområdet skiftet navn til geomatikk.
 

Geomatikkboka er også en arbeidsbok. Noen av oppgavene er vanligvis obligatoriske i studie-sammenheng og skal som regel innleveres for kontroll hos en faglærer.
 

Det medfølger en tynn plastskive med 400g (gonimeter/ transportør, og som er nødvendig for geomatikkstudier og kontroll).

En skjemasamling er satt inn.

GeoXl er programmerte Excel-ark for bl.a.
koordinatregning (se om minnepinnen).

Bokpris: Kr 830,-

STRIPE-Konstruksjon-1.png

INNFØRING I PROSJEKTERING AV STÅL- OG TREKONSTRUKSJONER
 

Dette er en lærebok for studenter ved fagskoler og ingeniørhøgskoler. Byggmestre, arkitekter og konstruktører har også nytte av boka.

 

Konstruksjonsboka gir innføring i manuell dimensjonering etter Eurokoden 1, 3 og 5 som nå skal brukes for laster, stål- og trekonstruksjoner. Dette gir da et godt grunnlag for å gå videre med dataprogrammer.

 

Boka krever forkunnskaper i konstruksjonsberegninger (grunnleggende "mekanikk" for byggfag).
 

Konstruksboka er gjennomillustrert og har eksempler og oppgaver.

En utgave på engelsk kommer senere.

Pris: Kr. 550,-

ProsjLederens-over.png

13.8.2021
Håndboken har nå kommet inn til vårt lager.

Prosjektlederens håndbok for Norsk Standards  entreprisekontrakter og kontrakter med forbruker

Denne boka er meget aktuell i sammenheng med byggeprosessen både for bygg - og anleggsbransjen.

 

Dette er en bok for ikke-jurister som tar sikte på å gi brukerne av kontraktene i Norsk Standard nødvendig basiskunnskap.

Boken er skrevet av advokat Helge A. Tryti og inneholder en oversikt og omtale av de mest relevante juridiske standarder.

Den er videre ment til å være prosjektlederens verktøy for å unngå unødvendige tap eller kostander.

 

Målgruppen omfatter hele BA-bransjen som bl.a. rådgivere, byggherrer, entreprenører, konsulenter, off. myndigheter og sluttbrukere.

Boken vil bl.a. hjelpe entreprenørene med å hindre at krav om pristillegg blir nektet betalt fordi det ikke er sendt riktige varsler eller at det er varslet for seint.

Hver kontrakt som er vist omtales med sentrale forhold og som gir nødvendig kunnskap slik et en kan håndtere kontraktene på en forsvarlig måte.

Priser for ny utgave høsten 2021: Kr. 585,- 

 

   

A5-format.

Byggesaken AS  står for utsendelse og support
til skolemarkedet i Norge etter avtale med
Advokatfirma Tryti AS.

Minnepinne

Byggesaken leverer en minnepinne med opplysninger og tilgang til programvare o.l. og som er gratis å bruke for studenter i studietiden. Kapasitet: 16 MB.

Spesielt nevnes at programvaren for fagområdet geomatikk og kalkulasjon med byggebeskrivelser står sentralt her.

Pris: Kr. 120,- / 170,-  hhv. sammen med/ eller uten bøker.

Minnepinne.png

Finner du ikke fasit?

 

På bakgrunn av tidligere oppfordringer fra faglærere gir vi ikke ut løsningsforslag på oppgavene i våre bøker. Årsaken er at mange oppgaver er obligatoriske og skal innleveres for kontroll. Ta eventuelt kontakt med din faglærer hvis du står helt fast.

 

I skolesammenheng bør du samarbeide med andre studenter, slik at dere kan utfylle hverandre med hjelp og oppgaveløsninger. Fin trening for videre samarbeid når en skal  ut i jobb ...