top of page

Våre bøker er alltid oppdaterte ved utgivelsen, og vi sender kun ut siste opptrykk. Bøkene får fortløpende tilført nyheter samt at stoff fjernes hvis det er uaktuelt. Våre egenproduserte bøker er i farger, og med mange bilder og illustrasjoner. Det sendes ikke ut meldinger om nye opplag. Viktige tips om mindre oppdateringer, endringer og nyheter kunngjøres på siden Bilag - Oppdater.

 

Nyheter og endringer i lov- og regelverk, samt nye metoder og utstyr, er temaer som gir flest oppdateringer. Dette betyr at en bok som anskaffes før sommeren kan stedvis være litt ulik en bok som lanseres i august. Sidene er ellers like.

Vi sender ut over tusen bøker
hvert år ...

Våre bøker er alltid oppdaterte ved utgivelsen og vi sender kun ut siste opptrykk.
Bøkene får fortløpende tilført nyheter eller at noe stoff fjernes hvis det ikke lenger er aktuelt. 

Våre egenproduserte bøker er i farger og med mange bilder og illustrasjoner.  

 

QR-koder er vist der det henvises til ekstern stoff som leserne må/bør se mer på. 

Hurtigtilgang (HT) til QR-kodene som er vist i våre egenproduserte bøker er lagt inn som PDF-filer
på  vår smartpinne. Se mer nederst på denne side.

Er du ny faglærer? Sjekk med avdelingslederen din vedr. boklister og våre bøker.

STRIPE-Anlegg.png

DEL 1- LOVER OG REGLER. GRUNN- OG FJELLARBEID.

DEL 2-VEGER, BANER OG VA-ANLEGG GRØNTANLEGG, DEKKER OG BESKRIVELSER.

Målgruppe: Bygg- og anleggslinjer ved høyere yrkesfaglig utdanning samt grunnkurs på ingeniørhøgskoler.

Anleggsboka del 1 og 2 er sammenhengende lærebøker i
to deler for studier i anleggsrelaterte fag. Bøkene dekker fagområde anleggsteknikk. 

Anleggsboka del 1 og 2 inneholder forklaringer og oppgaver som gjør leseren kjent både med fag- og arbeidsområder, samt geologiske, geotekniske og anleggstekniske problemstillinger og løsninger.

Anleggsboka del 1 og 2 bygger på Geoteknikkboka, og kan leses som selvstudium. 

Bøkene selges samlet.   Pris: Kr. 840,-

Se også om den nye Anleggsboka for VG2 som er vist nederst på denne siden.

                OBA!  O
STRIPE-Byggesak.png

FOR ANSVARLIG SØKER OG BYGGFAGSTUDENTER

 

Dette er en stor og fyldig lærebok, samt oppslagsverk både for studenter og ansvarlige søkere. Hele byggebransjen i Norge har nytte av boka.


Boka behandler mange forhold for byggesaken frem til innlevert søknad om tillatelse til et byggetiltak.


Byggesaksboka er alltid oppdatert og er kanskje Norges mest tidsaktuelle og fyldigste bokverk i sitt slag. 

Gamle bøker følger gammelt lov- og regelverk som du skal styre unna slik at du unngår problemer.


Nytt lov- og regelverk i plan- og bygningsloven og SAK 10 er behandlet fyldig, mens TEK 17 er kommentert.
 

Rehabilitering o.l. er også aktuelle temaer i boka.


Byggesaken er ikke bare om bygninger. Planer, veger, avkjørsler, vann- og avløp samt geoteknikk er også sentrale temaer.

Byggeprosessboka er oppfølgeren. Det som er omsøkt skal jo bygges ...


Søk på Byggesaksboka på Internett, og du vil se av  at bedre reklame er det ikke mulig å få ...

Pris: Kr. 780,-

BYGGEPROSESSBOKA ER ETTERFØLGEREN TIL BYGGESAKSBOKA

Byggeprosessen omfatter et meget stort fagområde, og som er et av de viktigste i Norge. Boka gir en innføring i bygningsproduksjon, og målgruppen er bl.a. studenter som skal starte opp som formenn og byggeledere etter endte studier.

Faglærere er også innfor målgruppen, da boka er oppdatert og omfatter dagens byggeprosess. Boka gir tips til å gå videre med faglig stoff for en skoleklasse. Faglærere bør kontakte et lokalt byggeforetak i løpet av sommeren før skolestart for å gjøre avtale om et konkret og passende bygge-tiltak, som da kan følges opp med befaringer og studentoppgaver.

 

Dette er svært viktig, da det har skjedd mye innen fagområdet de to-tre siste årene, og noen av nyhetene er på plass i årets utgave av boka.

Spesielt innen digital byggeprosess og Lean-metodikk har det skjedd mye, og vi understreker at dette ikke er fremtiden, men dagens forhold.

Pris: Kr. 780,-

STRIPE-Geotek.png

INNFØRING I GEOTEKNISKE ARBEIDSOMRÅDER


Geoteknikkboka er en grunnleggende lærebok for studenter og aktører i bygg- og anleggsbransjen.
 

Geoteknikkboka er også en arbeidsbok. Noen av oppgavene i boka er vanligvis obligatoriske i studie-sammenheng, og skal som regel innleveres for kontroll hos en faglærer.
 

Geoteknikkboka gir faglig kunnskap og innsikt som gjør at en en selv kan vurdere om byggeforhold krever geotekniske utredninger før en kan sette i gang med å bygge. Dette er viktig, da en ikke blir geotekniker av å lese boka, men får et viktig grunnlag for fagområdet.
 

En skjemasamling for manuelle beregninger er satt inn i boka til videre bruk.

Boka blir "brukt opp" pga. arbeid med oppgaver.

Det går snart ikke en uke uten at du leser om ras, skred og problemer med grunnen. Boka har teoretiske oppgaver med "jordmekanikk" og vil gi leseren forståelse for årsaken til at uønskede forhold opptrer.

Pris: Kr. 780,-

STRIPE-Geomatikk.png

INNFØRING I GEOMATIKK FOR BYGG OG ANLEGG

Geomatikkboka er en stor og fyldig lærebok for studenter og aktører i bygg- og anleggsbransjen.

Geomatikkboka er laget som Del 1 og Del 2 for å skille mellom hovedemner

 

Fagområde kaltes landmåling samt stikking og nivellering i eldre læreplaner på fagskolene. Etter at vi utga Geomatikkboka ble flere læreplaner oppdatert og fagområdet skiftet navn til geomatikk.
 

Geomatikkboka er også en arbeidsbok. Noen av oppgavene er vanligvis obligatoriske i studie-sammenheng og skal som regel innleveres for kontroll hos en faglærer.
 

Det medfølger en tynn plastskive med 400g (gonimeter/transportør), og som er nødvendig for geomatikkstudier og kontroll.

En skjemasamling er satt inn.

GeoXl er programmerte Excel-ark for bl.a.
koordinatregning (se om smartpinnen). 

Bokpris: Kr 840,-

STRIPE-Konstruksjon-1.png

INNFØRING I PROSJEKTERING AV STÅL-
OG TREKONSTRUKSJONER

 

Dette er en lærebok for studenter ved fagskoler og ingeniørhøgskoler. Byggmestre, arkitekter og konstruktører har også nytte av boka.

 

Konstuksjonsboka gir innføring i manuell dimensjonering etter Eurokoden 1, 3 og 5, som nå skal brukes for laster, stål- og trekonstruksjoner. Dette gir da et grunnlag for å gå videre med dataprogrammer.

 

Boka krever forkunnskaper i konstruksjons-beregninger (grunnleggende "mekanikk" for byggfag).
 

Konstruksjonsboka er gjennomillustrert og har eksempler og oppgaver.

En utgave på engelsk kommer (kanskje ...) senere.

Pris: Kr. 580,-

Prosjektlederens håndbok
for Norsk Standards  entreprisekontrakter
og kontrakter med forbruker

Denne boka er meget aktuell i sammenheng med byggeprosessen både for bygg - og anleggsbransjen.

 

Dette er en bok for ikke-jurister som tar sikte på å gi brukerne av kontraktene i Norsk Standard nødvendig basiskunnskap.

Boken er skrevet av advokat Helge A. Tryti og inneholder en oversikt og omtale av de mest relevante juridiske standarder.

Den er videre ment til å være prosjektlederens verktøy for å unngå unødvendige tap eller kostander.

 

Målgruppen omfatter hele BA-bransjen som bl.a. rådgivere, byggherrer, entreprenører, konsulenter,
off. myndigheter og sluttbrukere.

Boken vil bl.a. hjelpe entreprenørene med å hindre at krav om pristillegg blir nektet betalt fordi det ikke er sendt riktige varsler eller at det er varslet for seint.

Hver kontrakt som er vist omtales med sentrale forhold og som gir nødvendig kunnskap slik et en kan håndtere kontraktene på en forsvarlig måte.

Pris: Kr. 585,- 

En hurtigtilgang til QR-koder og logoer  i boka er tilgjengelig som en klikkbar PDF-fil.  Se eksempler.
Pris tilsendt per e-post: Kr. 60,-

En hurtigtilgang til QR-koder og logoer  i boka er tilgjengelig som en klikkbar PDF-fil.  Se eksempler.
Pris tilsendt per e-post: Kr. 60,-

En hurtigtilgang til QR-koder og logoer  i boka er tilgjengelig som en klikkbar PDF-fil.  Se eksempler.
Pris tilsendt per e-post: Kr. 60,-

En hurtigtilgang til QR-koder og logoer  i boka er tilgjengelig som en klikkbar PDF-fil.  Se eksempler.
Pris tilsendt per e-post: Kr. 60,-

En hurtigtilgang til QR-koder og logoer  i boka er tilgjengelig som en klikkbar PDF-fil.  
Se eksempler.
Pris tilsendt per e-post: Kr. 60,-

En hurtigtilgang til QR-koder og logoer  i boka er ikke laget.

A5 i sort-hvitt

En hurtigtilgang til QR-koder og logoer  i boka er ikke laget.

Byggesaken AS  står for utsendelse og support til skolemarkedet i Norge etter avtale med Advokatfirma Tryti AS.

STRIPE-Anlegg.png

 

GRUNNARBEIDER FOR VG2

KOMPETANSEMÅL FOR OPPLÆRING ETTER LÆREPLAN

Oppstilling i kapitler med sammenfallende temaer og for progresjon.

Boka ble utgitt første gang til skolestart i 2022, og over 600 eksemplarer ble da tatt
i bruk ... 

 

Pris: Kr. 690,-
 

Gå til Bestillinger hvis
du 
skal anskaffe boka.

Alternativt: post@byggesaken.no

         ISBN   82-92070-88-5

En ny utgave for skoleåret 2023-2024 kommer i august 2023.
Utvidelsen er laget på bakgrunn av tilbakemelding fra lærere.

* Et helt nytt kapittel om drift og vedlikehold.
* Noen utvide temaer: Kvikkleire, salveplanlegging og VA-anlegg. 

En hurtigtilgang til QR-koder og logoer  i boka er tilgjengelig som en klikkbar PDF-fil.  Se eksempler.  Pris: Gratis å laste ned.

Smartpinne

 

Byggesaken leverer nå en smartpinne med opplysninger om tilgang til programvare o.l. som er gratis å bruke for studenter i studietiden.

Hurtigtilgang til QR-kodene som er i våre egenproduserte bøker ligger på smartpinnen som PDF-filer. 

 

Se et eksempel ved å klikke på PDF-filen nede til høyre.

 

Programvare for fagområdet geomatikk  står sentralt. 

Legg merke til at det er utganger både for USB-A og USB-C, noe som gjør det
enkelt å hente inn, eller utveksle filer med andre. Kapasitet:  32 MB.

Pris: Kr. 176,- / 224,-  hhv. sammen med / eller uten bøker. Prisen er for en fysisk smartpinne, programvaren og studenttilbud er gratis. Porto og MVA tilkommer.

Sjekk for oppdateringer her.

Innhold per dato.

Finner du ikke fasit?

 

På bakgrunn av tidligere oppfordringer fra faglærere gir vi ikke ut løsningsforslag på oppgavene i våre bøker. Årsaken er at mange oppgaver er obligatoriske, og skal innleveres for kontroll. Ta eventuelt kontakt med din faglærer hvis du står helt fast.

 

I skolesammenheng bør du samarbeide med andre studenter, slik at dere kan utfylle hverandre med hjelp og oppgaveløsninger. Fin trening for videre samarbeid når du skal  ut i jobb ...

bottom of page